مرا به یک سر دیگر بچسپانید

سرم سنگین شده
مرا به یک سر دیگر بچسپانید
یک سر بی در _ بی دردسر میخواهم

میخواهم سبکتر _
سبکسر سفر کنم
بار اضافه‌ ی پر از هیچ نمیخواهم
چه‌ وزنی دارد <هیچ>
پر از هیچ و سنگین
.
کمی را او
کمی را آن یکی
بقیه اش را آنها
...پر کردند

.
یک سر بی در _ بی دردسر میخواهم
.
از آن بالا پلمپش نکنید

تا وقت باران
پر شود از ترنم
تا خشک نشود

تا دوست داشتنی هایم را
آرام آرام
در آن بریزم
.
لطفا بالایش را باز بگذارید
/ 0 نظر / 8 بازدید