آری هست

آری هست
بر این دیوار پوسیده
نشان روزهای رستگاری هست
اگرچه ننگ اهریمن
براین خاک اهورایی نشسته ست
ولی بر بیستونها باز
ندای نعره ی فرهاد،آری هست
اگر ضحاکها هستند
نشان پتک کاوه بر شب تاریک شهر ما،
آری هست
خروش رخش رعدآسا نمرده ست
سپهسالار جاویدان نمرده ست
بگو چنگیزیان بر خود بلرزند
که سردار دلیر شهر تنگستان نمرده ست
فره ورتیش کردستان نمرده ست
کمانت را بدار آرش
کمانگرها نخفتند
برون شو رستم از گورت،
که سهرابت نمرده ست
به آتورپادگان آتش فروزید
بخیزانید میترا را
فراخوانید مزدا را
که داغ ننگ قدوسان بی ریشه
به روح سرزمین ما نشسته ست
بگو یاران
سواران سبکبال رهایی
اگرچه دیو بیدارست
ولی در نغمه ی شبگرد تنهایی
ندای صبح دیگربار

آری هست

/ 0 نظر / 11 بازدید