زندگی در جریان است

زندگی در جریان است
زندگی با آب
با باد
زندگی در همسایگی میدان های مین
در پیشگاه خدایان سنگی

نامه‌ ی سرباز به‌ مقصد نمی رسد
و در امتداد جاده‌ های بی انتها بن بست
که‌ مسافران را می بلعند
زندگی در جریان است

آرام
از چشمانت شعر می نوشد
دستانت را می فشارد
گام به‌ گام پیش می آید
چون سایه‌ ای رقصان بر ناهمواری سنگ های دشتی خشک
دوش به‌ دوش مرگ
در حباب نفس هایت
و انتظاری که‌ تو را به‌ زانو در آورده‌ ست
زندگی در جریان است
/ 0 نظر / 9 بازدید