زن ایرانی از دیروز تا هیچوقت

هر چند شاه هم به‌ خواستهای سیاسی مردم احترام نمی ذاشت اما در حقوق و بسیاری از آزادی های فردی و اجتماعی انسانی ایرانیان دخالت نمیکرد،با این حال باز مردم ایران اون رو قبول نکردند،حتی وعده‌ ی اصلاحاتش رو هم قبول نکردند،اما حالا جمهوری اسلامی در خصوصی ترین امور زندگی افراد هم دخالت میکنه‌،و در این بین زنان قربانی اصلی افکار عقب مانده‌ ی حاکم بر ایران امروز هستند،مساله‌ پوشش به‌ تنهایی نیست،مساله‌ تبعیض جنسیتی در تمام ارکان اجتماعیست که‌ نمونه‌ ی اخیر آن تبعیض در پذیرش دانشگاه هاست،زنان مملکتی که‌ در طول تاریخ همواره‌ از زنان هم عصر خویش پیش بوده‌ اند،اکنون مجبورند در خصوصی ترین مسایل شخصی نیز تابع افکار آقایان حاکم باشند.

                          

                           

                        

                        

                       

                 

                   

                       

     

 

              

     متواضع بودن با احمق بودن و تظاهر کردن فرق داره آقای احمدی نژاد...‌

/ 0 نظر / 12 بازدید